Love

1. NAVN OG HJEMSTED

Navnet er KØBENHAVNS SKIKLUB (KS).

Hjemsted København.

Klubben skal være medlem af Dansk Skiforbund, og klubbens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter dette forbunds love, forpligtelser, reglementer og bestemmelser. Bestyrelsen kan søge medlemsskab i andre organisationer.

2. FORMÅL

Klubbens formål er at fremme interessen for og udviklingen af skisport, herunder udbrede kendskab til og udvikle færdighed i skydning og orientering med henblik på deltagelse i skiskydning og ski-orientering. Desuden søger den at fremme interessen for motion i al almindelighed. Den vil fremme disse formål ved bl.a. at arrangere konkurrencer, ski-gymnastik, rejser, kurser, træningsture og motionsløb.

3. MEDLEMMER

Medlemstype/ Antal stemmer ved generalforsamling

Junior      0 stemmer (14 år og yngre)
                    1 stemme (15 år og ældre)

Senior      1 stemme

Familie    1 stemme

 • JUNIOR / SENIOR er enkeltpersoner, der ved kalenderårets start er 0- 24 år / 25 år eller ældre.

 • Et FAMILIEMEDLEM er en husstand (alle personer har samme postadresse) bestående af op til to seniorer (25 år og ældre) samt alle juniorer (0-24 år). KS skal have navn og fødselsår pa° alle personer i husstanden der er omfattet af familie medlemskabet. Blade og meddelelser samt breve m.v. fra KS sen- des normalt kun i et enkelt eksemplar til husstanden.

 • ÆRESMEDLEMMER kan optages ved generalforsamlingsbeslutning efter forslag fra den samlede bestyrelse. Æresmedlemmer er kontingentfri for livs- tid og har samme rettigheder som seniorer.

 • Bestyrelsen er bemyndiget til at FORHØJE KONTINGENTET med indtil 60KR for familiemedlemmer og 40KR for enkeltmedlemmer fra et nyt regn- skabsår. Alle andre ændringer i kontingentet skal godkendes af general for- samlingen.

 • MEDLEMMERNE BETALER ved indmeldelsen ét års kontingent for den resterende del af det igangværende regnskabsår (1. maj – 30. april). Herefter opkræves kontingent 15. oktober hvert år, dækkende perioden 1. maj – 30. april (regnskabsåret). Man kan ikke deltage i klubbens aktiviteter, herunder stemme ved generalforsamlingen, hvis man ikke har betalt kontingent og man bliver slettet som medlem.

 • Et medlem kan EKSKLUDERES af den samlede bestyrelse, når særlige for- hold giver anledning dertil. Medlemmet kan dog kræve eksklusionen prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil der så skal gives vedkommende adgang. Sagen kan herefter af den ene eller begge parter indankes for Dansk Skiforbunds amatør- og ordens udvalg. Et medlem, der er ekskluderet, kan kun genoptages som medlem ved beslutning af den højeste instans, der har godkendt eksklusionen.

4. REGNSKAB OG REVISION

Klubbens regnskabsår er 1 maj - 30 april. Kassereren skal forelægge det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

5. GENERALFORSAMLINGEN

 • Klubbens HØJESTE MYNDIGHED er generalforsamlingen. Den er, med de indskrænkninger lovene foreskriver, bestemmende i alle klubbens anliggender.

 • Den skal INDKALDES med mindst 3 ugers varsel via klubbens hjemmeside og via de af medlemmerne opgivne e-mail adresser. Indkaldelse skal altid ledsages af en dagsorden. Generalforsamlingen vælger en DIRIGENT til at lede forhandlingerne. Alle sager undtagen spørgsmål om lovændringer og klubbens ophør, afgøres ved SIMPEL STEMMEFLERHED. Afstemning om eksklusion af et medlem skal foregå skriftligt og i øvrigt efter dirigentens bestemmelse. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde og kun af med- lemmer, der er fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingerne, dog uden stemmeret. Med- lemmer, der er i kontingentrestance, har ingen adgang til generalforsamlingen.

 • Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutning i sager, der ikke er opført på dagsordenen.

 • Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne tidligst genfremstilles på nærmest følgende ordinære generalforsamling.

 • Bestyrelsen har ret til at give pressen eller andre interesserede adgang til generalforsamlingen.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i MAJ måned. FORSLAG, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

   1. Valg af dirigent

   2. Beretning fra formand og udvalg

   3. Valg af bestyrelse

        ulige år: formand, medlem 1, medlem 3, medlem 5

        lige år: næstformand, kasserer, medlem 2, medlem 4, medlem 6

   4. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr 30 april

   5. Behandling af indsendte forslag

   6. Valg af revisor

   7. Eventuelt

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter opfordringen hertil er kommet formanden i hænde i skriftlig form. Opfordringen skal ledsages af en ønsket dagsorden.

8. BESTYRELSEN

Klubbens ledelse forestås af en bestyrelse. Den består af en formand, en næstformand, en kasserer samt indtil 6 medlemmer. Alle vælges på den ordinære generalforsamling, og genvalg kan finde sted. Hvis inden for en valgperiode enkelte bestyrelsesmedlemmer udtræder, fungerer den øvrige bestyrelse videre, og hvis både formand og næstformand eller mindst 4 medlemmer fratræder, vælges nye på en ekstraordinær generalforsamling.
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Ved formandens fravær eller fratræden overtager næstformanden hans pligter og rettigheder. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtigere begivenheder indenfor klubben.

Bestyrelsen

 • Fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Meddeler prokura i fornødent omfang.
 • Kan antage lønnet medhjælp.
 • Kan oprette anpartsselskab til forhandling af sportsartikler.
 • Kan nedsætte de udvalg, den finder fornødent, helt eller delvis sammensat af bestyrelsens medlemmer.
 • Vælger det lovbefalede antal repræsentanter til forbundets repræsentantskab.

9. TEGNINGS- OG PROKURAREGLER

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Dog tegner den samlede bestyrelsen foreningen i forbindelse med køb og salg af fast ejendom samt ved optagelse af lån og kreditter hos pengeinstitut eller anden långiver. Bestyrelsen kan meddele prokura, som dog aldrig kan være eneprokura.

10. LOVÆNDRINGER

Lovændringer kan vedtages på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er derfor. Forslagets ordlyd skal dog senest 8 dage før generalforsamlingen være tilgængelig for klubbens medlemmer på klubbens kontor, hvorimod ændringer i forslaget kan vedtages på generalforsamlingen uden forudgående bekendtgørelse.

11. KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 5/6 af de mødte stemmer derfor. Opnår 2/3 stemmer for opløsning på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling indkaldes inden 1 måned til en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med 5/6 stemmer for opløsning uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 • På den afgørende generalforsamling tages samtidig bestemmelse om den ved beslutning om klubbens opløsning nødvendiggjorte afvikling af forpligtelser. Simpel stemmeflerhed er herved afgørende. Et evt. overskud eller ejendele overgår til Dansk Skiforbund til anvendelse som anført i paragraf 2 eller i tilfælde af dette forbunds eventuelle opløsning til andet almennyttigt formål.

 • Vedtaget i udkast på det konstituerende møde 23. november 1938.

 • Ændret på den ekstraordinære generalforsamling 3 maj 1939.

 • Ændret på ordinære generalforsamlinger 1940 1941 1942 1946 1954 1965 1966 1970 1972 1976 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1986 1993 2000 2001 2006 2011 2014 2016, 2017 og 2018.

Seneste nyheder

Kommende events